MUG Magazine

Privacy statement

Stichting BBU/MUG Magazine (verder: MUG) respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Met uw persoonsgegevens wordt dan ook zorgvuldig omgegaan. MUG vraagt via deze website alleen om (NAW-)persoonsgegevens, indien dit functioneel is voor het kunnen leveren van diensten en producten zoals een postabonnement op MUG Magazine, voor het aangaan en uitvoeren van een samenwerkingsovereenkomst of het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting of continuering van het klantenbestand en voor onderzoek naar bereik, gebruik en waardering van ons blad en deze website. MUG staat persoonsgegevens nooit af aan derde partijen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Uiteraard verwerken we dan alleen die gegevens die daarvoor nodig zijn. We zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, doelgericht, en niet bovenmatig zijn. Verder geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de actuele wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Wanneer u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u ons om een opgave vragen van de gegevens over uzelf die door ons in een bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijk (elektronisch) om aanpassing dan wel wijziging verzoeken. Dit verzoek kunt u richten aan administratie@mugweb.nl of per gefrankeerde brief aan Stichting BBU, Nieuwezijds Voorburgwal 32, 1012RZ o.v.v. ‘persoonsgegevens’.

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Vragen
Als u vragen hebt over het privacy statement kunt u zich wenden tot stichting BBU via administratie@mugweb.nl of 0206077600

 

MUG Magazine en www.mugweb.nl

 • Inleiding MUG Magazine
 • Doelgroep
 • Geschiedenis
 • Doelstelling stichting BBU/MUG Magazine
 • Organisatie en bestuur
 • Beloningsbeleid
 • Partners en financiering
 • Activiteitenverslag
 • Beleidsplan
 • Wie maakt MUG?

 

MUG Magazine is het gratis maandblad in Amsterdam voor minima en iedereen die zich maatschappelijk betrokken weet. MUG is een uitgave van stichting BBU (stichting ter Bevordering van de Belangen van Uitkeringsgerechtigden). De redactie heeft een redactiestatuut dat haar onafhankelijkheid borgt. Met www.mugweb.nl en een online editie heeft MUG ook een landelijk bereik. MUG Magazine in Amsterdam gratis verkrijgbaar; het is ook mogelijk een abonnement te nemen.

MUG Magazine verschijnt twaalf keer per jaar, fullcolour in een oplage van gemiddeld 32.000. Het blad wordt gratis verspreid via meer dan 250 plekken in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouderkerk a/d Amstel en IJmuiden. MUG maakt daarvoor gebruik van een eigen distributieafdeling.

Voor wie precies?

MUG Magazine mag zich verheugen in een brede lezersgroep, van laag- tot hoogopgeleid en uit alle inkomensgroepen. Het blad richt zich echter vooral op de minima: mensen die tijdelijk of langdurig van een smalle beurs moeten rondkomen, vaak op enigerlei wijze afhankelijk van de overheid: uitkeringsgerechtigden, studenten, ouderen. Ook freelancers (ZZP-ers), kleine middenstanders, werkenden met een parttime of gesubsidieerde baan horen tot de doelgroep.

MUG is onmisbaar voor professionals en vrijwilligers die zich op deze groepen richten. Terwijl in MUG Magazine de nadruk ligt op nieuws uit de Amsterdamse regio, besteedt mugweb.nl ook aandacht aan landelijk nieuws en nieuws in andere regio’s. MUG is in de stadsregio Amsterdam gratis op gemiddeld 250 punten te verkrijgen zoals stads(deel-)kantoren, bibliotheken, buurthuizen en jongerencentra, scholen, sporthallen en zwembaden, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en ouderencentra, supermarkten en (boek-)winkels.

Geschiedenis

Rondkomen van een uitkering of minimum loon is niet altijd eenvoudig. Dat was zo in het oprichtingsjaar 1988, toen de eerste Amsterdamse MUG verscheen, en dat is nog steeds zo. Er is zelfs sprake van toenemende, langdurige armoede. Een uitkeringsgerechtigde krijgt al snel te maken met veel, vaak ondoorzichtige regelingen. Ook schort het wel eens aan de behandeling door instanties. Dat was midden jaren tachtig van de 20e eeuw de aanleiding om in Den Haag een krant te gaan maken voor uitkeringsgerechtigden. Rotterdam en Amsterdam volgden het Haagse voorbeeld. In Amsterdam hield MUG stand, aanvankelijk als vrijwilligersproject met subsidie van de gemeente, vanaf midden jaren negentig als werkervaringsproject en sinds 2007 als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Mensen informeren over hun rechten en mogelijkheden, naast het kritisch volgen van ontwikkelingen op sociaal-economisch terrein, blijft de belangrijke doelstelling van het blad. Ook cultuur krijgt van MUG traditioneel alle aandacht. In de loop der jaren is MUG uitgegroeid tot een informatief blad, voor een brede lezersgroep, dat onderwerpen belicht met begrip voor de positie of vanuit het gezichtspunt van minima in het algemeen en uitkeringsgerechtigden in het bijzonder.
Vanaf meet af aan is MUG ook een kweekvijver voor journalistiek talent en biedt het blad plaats aan een ieder die op een serieuze manier journalistiek wil bedrijven. Menig journalist bij Het Parool, Trouw, de Volkskrant, Elsevier en NOS zette bij MUG zijn eerste schreden op het pad van de journalistiek.

Doelstelling

Stichting BBU kent sedert haar oprichting in 1988 de volgende doelstellingen:

– uitkeringsgerechtigden van alle categorieën te steunen in hun streven de eigen maatschappelijke positie – opgevat in de ruimste zin des woords – te verbeteren;
– hiertoe relevante informatie te verzamelen en te verspreiden en gerichte voor- en toelichting te geven ten aanzien van de mogelijkheden daartoe;
– mensen zonder werk de mogelijkheid te bieden om ervaring op te doen met desbetreffende werkzaamheden en vaardigheden

Uitgewerkt en geactualiseerd komt de doelstelling van stichting BBU hierop neer: MUG wil een bijdrage leveren aan de financiële zelfredzaamheid van mensen. Een grote groep Nederlanders – één op de tien, in een grote stad als Amsterdam zelfs één op de vijf – moet van een uitkering of ander inkomen op bijstandsniveau rondkomen. Een nog grotere groep zit daar maar net boven en is vaak afhankelijk van toeslagen. De kloof tussen arm en rijk wordt almaar groter. MUG komt voor minima op, door het geven van nieuws dat hen aangaat, het bieden van een opinieplatform én het geven van nuttige informatie zoals de MUG Wijzer (sociale kaart) en sollicitatietips in MUG Werkt. MUG hoopt als journalistiek medium bij te kunnen dragen aan de positieverbetering en emancipatie van minima. Dit ook vanuit de gedachte dat zij te weinig zelf aan het woord komen in de reguliere media. Daartoe ambieert MUG een agenda setting-functie, lokaal en landelijk.

Organisatie en bestuur

MUG Magazine en mugweb.nl worden gemaakt door een onafhankelijke redactie, die bestaat uit een tweetal vaste medewerkers (inclusief meewerkende hoofdredacteur), vrijwilligers en een enkele freelancer. De redactie wordt geleid door een hoofdredacteur, die tevens directeur/uitgever is. Hij is voor de bedrijfsvoering verantwoording schuldig aan het stichtingsbestuur. Sinds 2014 is de vormgeving/opmaak van het blad uitbesteed aan Van der Doe & Jimmink Grafische Vormgeving; de distributie wordt door MUG zelf uitgevoerd. In totaal waren er op 31 december 2015 twee personen in loondienst bij stichting BBU en één persoon (distributie) door de gemeente Amsterdam bij MUG  gedetacheerd.
Het stichtingsbestuur BBU wordt gevormd door:
– Dr. Hansje Kalt (voorzitter, ex-gemeenteraadslid)
– Pam de Soete (secretaris, voormalig stadsdeelwethouder en gemeenteraadslid)
– Rob Sandelowsky (ex-politicus, o.m. oud-directielid Euronext, FTA)
– Drs. Mark van Dongen (griffier, oud-redactiemedewerker o.m. De Groene Amsterdammer)
– Andries de Jong (oud-journalist en directeur/bestuurder Fonds Bijzondere Noden)
– Mr. Ivo Rigter (advocaat)

Beloningsbeleid stichting BBU

MUG is een non-profit organisatie met een maatschappelijke doelstelling; de directie/hoofdredactie legt verantwoording af aan een onbezoldigd bestuur. Er is geen sprake van enige financiële vergoeding, behoudens incidentele vergoeding van gemaakte (reis-)kosten voor het bijwonen van vergaderingen.
De directeur/hoofdredacteur verdient een modaal inkomen, met als richtlijn de cao voor week-/maandbladen; dito de redactiechef. De gedetacheerde distributeur verdient 120 procent van het minimumloon. Vrijwilligers ontvangen een vergoeding, conform de regels van de Belastingdienst.

Partners en financiering

Stichting BBU heeft sinds 2007 een contract met de gemeente Amsterdam. Het contract is een erkenning van MUG’s bijdrage aan de emancipatie en zelfredzaamheid van uitkeringsgerechtigden. Er is geen sprake van redactionele bemoeienis door de gemeente.
MUG maakt sinds 2010 deel uit van het Pact voor Amsterdam, een coalitie van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld ter bestrijding van armoede in de hoofdstad. Op projectbasis wordt ook met andere partners samengewerkt, zoals de Delta Lloyd Groep Foundation.
Overige inkomsten komen van advertenties en donaties.
Stichting BBU is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, RSIN: 86.49.820) en is gerechtigd giften te ontvangen, die voor de gever fiscaal aftrekbaar zijn. Ook vergaart stichting BBU inkomsten uit media-activiteiten voor andere (ideële) organisaties. Zo produceert MUG (redactie en opmaak) jaarlijks de Amsterdamse Woonlastenkrant en ieder kwartaal het Woonmagazine van de Huurdersvereniging Amsterdam, en kan de eigen distributieafdeling ook voor anderen worden ingezet.
Alle inkomsten vloeien terug in de organisatie en worden aangewend om 1) de doelstellingen te verwezenlijken en daartoe het blad in oplage naar behoefte (lezersonderzoek Bureau Markteffect, 2014) te verspreiden, 2) de kwaliteit van blad en website op niveau te houden en voortdurend te verbeteren en 3) de continuïteit van MUG Magazine te borgen.

Verslag 2015

MUG Magazine/stichting BBU wil zo transparant mogelijk zijn. Jaar-/activiteitenverslagen zijn daarom altijd opvraagbaar of via de website te downloaden. Het meest actuele activiteitenverslag vindt u onderaan deze pagina.
Stichting BBU had in 2015 een totaal aan uitgaven van €267.280 en een totaal aan inkomsten van €269.803. Het positief resultaat bedroeg €2.523.
In 2014 bedroeg het positief resultaat €24.987 maar dat was vóór vereffening van enkele betalingsachterstanden (huur). Het totaal aan uitgaven bedroeg dat jaar €235.050, het totaal aan inkomsten €260.037.
Voornaamste inkomstenbron in 2014 en 2015 was de gemeente Amsterdam, met een bijdrage van €196.000 op jaarbasis. De omzet uit advertenties bedroeg in beide jaren circa 30.000 euro, met een lichte stijging in het laatste jaar. Aan overige opbrengsten (media-activiteiten) genereerde MUG in 2015 €42.872, een stijging van circa 6.000 euro ten opzichte van 2014.
Een substantieel deel van de kosten zijn drukkosten (in 2015 €75.883). Daarnaast vormden de personeelskosten de grootste post: in 2015 €83.526. Overige kosten zijn: huisvesting, redactie- en kantoorkosten, apparatuur en software, distributie, personeelsvoorzieningen (koffie etc.), freelance-vergoedingen voor onder meer fotografie/beeld, vormgeving/opmaak, boekhouding en vrijwilligersvergoedingen.
MUG maakt geen winst; voor zover er sprake is van een positief resultaat vloeit dat terug naar de organisatie in de vorm van investeringen in bijvoorbeeld computers en software. MUG kent géén declaratiecultuur; redacteuren en directeur/hoofdredacteur declareerden in 2015 hooguit enkele honderden euro’s aan noodzakelijke reiskosten en een enkele onvermijdelijke zakenlunch (broodje). Stichting BBU keert geen bonussen uit. Het bestuur werkt volledig belangeloos.

Beleidsplan 2016-2017

Het bestuur van stichting BBU stelt het beleid vast, op voordracht van de directeur/hoofdredacteur. Voor 2016 en komende jaren krijgen de volgende punten prioriteit:

 • Verbetering van de journalistieke kwaliteit en MUG’s positie als agenda setter.
 • Actualisering van de website, met de ambitie om deze te ontwikkelen tot een interactief platform.
 • Het tot stand brengen van ‘schulden-specials’ in vijf steden (in uitvoering).
 • Ontwikkeling van een nieuw platform voor online publicatie van MUG Magazine (in uitvoering).

Wie maakt MUG? (colofon)

MUG heeft een kernredactie van twee medewerkers in vaste dienst: meewerkend hoofdredacteur/uitgever (tevens o.m. eindredacteur) Joop Lahaise en meeschrijvend redactiechef Marcel Schor, die onder meer is belast met de coördinatie van de vrijwilligers/freelancers. Daarvan zijn er gemiddeld vijftien, in leeftijd en ervaring variërend van student tot gepensioneerd journalist. MUG Magazine publiceert maandelijks de namen van de medewerkers aan ieder nummer. De meeste medewerkers schrijven op vrijwilligersbasis, sommige als freelancer.
Andere externe (freelance) medewerkers: Rob van der Doe en Jantine Jimmink (Van der Doe & Jimmink Grafische Vormgeving), ongeveer vier fotografen en enkele illustratoren.

MUG Magazine wordt gedrukt door Senefelder Misset in Doetinchem.

activiteiten2014_2015cover

2014-10VP

leesonderzoek

 

 

 

 

Direct naar >>